ANTAGANDE: ÖKAD MEDVETENHET I SIG = FÖRÄNDRING

Vår arbetsmetodik i en handledningssituation utgår från antagandet att den utforskande, medvetandegörande processen också i sig utgör det påverkande och förändrande inslaget. Alltför starkt fokus på sökandet efter lösningar i framtiden, eller rationella förklaringar på varför något har skett, kan hindra betydelsefulla insikter om vad som sker just nu, i stunden.

Därför kombinerar vi handlingsorienterad handledning mot ett mål med processorienterad handledning kring det som pågår i ”processen” inom och mellan den handledde och handledaren. Insikter om vad som sker i relationen kan bli lösningen i sig.

KONTRAKTERINGEN

Kontrakteringen är en av de viktigaste faserna i ett handledningsförlopp. Det är där den handledde sätter upp mål, och förväntat resultat av handledningen. Detta sker ofta efter att konsulten, den handledde och hens närmaste chef haft ett trepartsmöte kring syftet med handledningen och om de förväntningar som den överordnade chefen har på den handledde.

I kontrakteringen går vi också igenom de arbetsmetoder konsulten använder, konsultens roll, vilken tid som finns till förfogande och vad som sker under tiden mellan träffarna.

UPPFÖLJNING

Självklart följer vi upp det resultat som den handledde och dennes chef ser av handledningen i förhållande till de resultatmål den handledde satt upp. Vårt arbetssätt innebär dessutom att vi har en ständig dialog/uppföljning av hur handledningen fortskrider med hjälp av frågor som undersöker det som sker mellan konsulten och den handledde ”här och nu”.

Läs mer i ZP:s arbetssätt och metoder i handledning (pdf)

Translate »