Vägledande faser för de som behöver delta och göra skillnad.

Fas 1. Upplevd obalans

Inledningsvis behöver samtliga deltagare förstå varför något behöver förändras för att nästa steg ska upplevas meningsfullt. Ingenting händer innan jag själv som människa upplever ett behov av att agera och göra något annorlunda.

Fas 2. Se och förstå nuläget, se sambanden

  • HUR de berörda tänker och på vilka grunder de agerar i nuläget behöver synliggöras.
  • Olika perspektiv och uppfattningar behöver undersökas och höras tillsammans.
  • HUR man vill eller inte vill samverka framöver och mot vilken grund blir en naturlig fortsättning.

I den här fasen behöver processen ofta stöd i att hantera krafter för att förändra och för att bevara genom att synliggöra att de finns och mot vilken bakgrund de existerar i detta nuläge. Utan tillräcklig medverkan i denna fas minskar viljan dramatiskt att lämna nuläget och söka nya möjligheter.

Fas 3. Fokusera energi för handling

Att förtydliga och fokusera på det som kan vara gemensamt. Det kan handla om att

  • tydliggöra uppdrag, uppdatera målbild och ambitioner med helhetens bästa för ögonen, och att
  • synkronisera energi och engagemang för att utveckla samsyn och samhandling med andra.

Fas 4. Prova och testa nytt

Att, utifrån idéer, utveckla verksamheten i daglig praktik och anpassa arbetssätt genom en process som lägger fokus på deltagarnas eget uttänkande av nya lösningar. Det handlar också om att stödja processen genom att synliggöra och balansera olikheter i uppfattningar, viljeriktningar och behov – vilket ger ökad tillit och öppenhet i gruppen.

Det är viktigt att denna fas görs klart innan nästa steg tas och att en majoritet beslutsamt står bakom.

Fas 5. Välja och besluta

Vägs ände. Att möta inarbetade trygga vanor och tankemönster fullt ut och ta ställning för det nya kräver ett visst mod.

Fas 6. Integrering

  • Att stödja integrering av nytt läge.
  • Identifiera och undanröja systemfel, otydliga beroenden och regelverk.
  • Synliggöra maktstrukturer som hindrar och säkra förutsättningar för ny ordning.

Detta är det riktiga grovjobbet i stora organisationer som gör verklig skillnad.

Fas 7. Reflektion och lärande – avslut

Att utvärdera och återkoppla till och mellan berörda parter. Utveckla former för reflektion och lärande som integreras i det dagliga arbetet.

Translate »